fbpx

Generelle vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 9 - Prisen

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Artikel 11 - Levering og udførelse

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klageprocedure

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Supplerende eller anderledes bestemmelser

Artikel 17 - Yderligere betingelser engros

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Refleksionsperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;
 5. Langtidsholdbart medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der muliggør fremtidig søgning og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
 6. Tilbagetrædelsesret: Forbrugerens mulighed for at trække sig ud af fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 7. Modelformular: den model for fortrydelsesformular, som den erhvervsdrivende stiller til rådighed, og som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret.
 8. Udbyder: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 9. Fjernsalgsaftale: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, der er organiseret af den erhvervsdrivende med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, frem til og med aftalens indgåelse udelukkende gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
 10. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende er sammen i samme rum på samme tid.
 11. Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Alpaca Loca BV i Baarn ;

E-mail-adresse: info@alpacaloca.eu

Handelskammerets nummer: 86840312

Btw-identificatienummer: NL864108928B01

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordre indgået mellem iværksætter og forbruger.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden fjernsalgsaftalen indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres på iværksætterens lokaler, og de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.
 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annullerede, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter gensidig aftale med en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer sig formålet med den oprindelige.
 6. Situationer, der ikke er dækket af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet er ikke-bindende. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 4. Alle billeder, specifikationer data i tilbuddet er vejledende og kan ikke være en grund til kompensation eller opløsning af aftalen.
 5. Billeder, der ledsager produkter, er en sand repræsentation af de produkter, der tilbydes. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de virkelige farver på produkterne.
 6. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accepten af tilbuddet. Dette gælder i særdeleshed:
  • prisen er inklusive skatter;
  • eventuelle forsendelsesomkostninger;
  • den måde, hvorpå aftalen skal indgås, og hvilke handlinger der er nødvendige for at gøre det;
  • om fortrydelsesretten gælder eller ej;
  • metoden for betaling, levering og opfyldelse af aftalen;
  • perioden for at acceptere tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken entreprenøren garanterer prisen;
  • satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsmidlet beregnes på et andet grundlag end den almindelige basissats for det anvendte kommunikationsmiddel;
  • om aftalen arkiveres efter indgåelse, og hvordan forbrugeren i så fald kan få adgang til den;
  • den måde, hvorpå forbrugeren, inden kontrakten indgås, kan kontrollere de data, han har givet i henhold til kontrakten, og om ønsket rette dem;
  • eventuelle andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk;
  • de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har tilsluttet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og
  • minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Med forbehold for bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat deri.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og skal sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller at knytte særlige betingelser til implementeringen, mens han angiver sine grunde.
 5. Iværksætteren vil inkludere følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan gemmes af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
 6. besøgsadressen på den erhvervsdrivendes virksomhed, som forbrugeren kan henvende sig til med klager;
 7. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 8. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 9. de data, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet forbrugeren disse data inden aftalens gennemførelse;
 10. kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.
 11. I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.
 12. Hver aftale indgås under suspensive betingelser om tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

 1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden at give grunde i 30 dage. Denne afkølingsperiode starter dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og gjort kendt for iværksætteren.
 2. I betænkningstiden skal forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i den originale tilstand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.
 3. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at underrette den erhvervsdrivende om dette senest 30 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af modelformularen. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage, billetter skal vedlægges, og produktet skal være i sin oprindelige stand. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, for eksempel ved hjælp af bevis for afsendelse.
 4. Hvis kunden ikke har udtrykt sit ønske om at bruge sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, er købet en kendsgerning.
 5. Når der leveres tjenesteydelser, har forbrugeren mulighed for at ophæve kontrakten uden begrundelse i mindst 14 dage fra den dag, hvor kontrakten indgås.
 6. For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal forbrugeren overholde de rimelige og klare instruktioner, som operatøren giver på tidspunktet for tilbuddet og/eller senest ved levering.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, vil omkostningerne ved returforsendelse højst være for hans regning.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer den erhvervsdrivende dette beløb så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget tilbage af den erhvervsdrivende.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
 3. som iværksætteren har udført i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 4. som tydeligvis er af personlig karakter;
 5. som ikke kan returneres på grund af deres beskaffenhed;
 6. som kan ødelægges eller ældes hurtigt;
 7. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 8. for enkelte aviser og magasiner;
 9. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
 10. til hygiejniske produkter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
 11. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:
 12. vedrørende indkvartering, transport, restaurantvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 13. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, før fortrydelsesfristen er udløbet;
 14. Om væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som er uden for iværksætterens kontrol, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at eventuelle angivne priser er målpriser, skal angives sammen med tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis entreprenøren har fastsat det og:
 5. de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 6. forbrugeren har ret til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 7. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenester, inkluderer moms.
 8. Alle priser er med forbehold for tryk- og sætningsfejl. Der accepteres intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til soliditet og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En garanti stillet af entreprenøren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for entreprenøren på grundlag af aftalen.
 3. Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til entreprenøren inden for X dage/uger efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand.
 4. Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.
 5. Garantien gælder ikke, hvis:
  1. Forbrugeren har selv repareret og/eller modificeret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller modificeret af tredjemand;
  2. De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med entreprenørens anvisninger og/eller behandlingen på emballagen;
  3. Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, der er pålagt eller vil blive pålagt af regeringen om arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
 3. Med forbehold for hvad der er anført i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren er ikke berettiget til nogen kompensation.
 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af de nævnte vilkår. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til kompensation.
 5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.
 6. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil iværksætteren gøre en indsats for at levere en erstatningsartikel. Senest ved levering vil det blive rapporteret på en klar og forståelig måde, at en erstatningsartikel leveres. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse bæres af iværksætteren.
 7. Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Afslutning

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, med forbehold for aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, på et hvilket som helst tidspunkt hen imod udløbet af den tidsbegrænsede periode i henhold til aftalte opsigelsesregler og med et opsigelsesvarsel på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan ændre de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
  • ophøre til enhver tid og er ikke begrænset til ophør på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
  • altid opsiges med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned, og et varsel, der ikke overstiger tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dag- eller ugeaviser og magasiner.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

 1. Hvis en kontrakt har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed taler imod opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 - Betaling

 1. Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen på aftalen.
 2. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.
 3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, har iværksætteren ret til at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren har fået kendskab til på forhånd.

Artikel 14 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over aftalens opfyldelse skal indsendes til iværksætteren inden for 7 dage, fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har identificeret manglerne.
 3. Klager, der indsendes til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som kan løses ved tvistbilæggelse.
 5. Klager, der ikke kan løses ved gensidig aftale, skal rettes til Stichting WebwinkelKeur, som vil mægle gratis. Hvis der stadig ikke opnås en løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af Stichting GeschilOnline, hvis beslutning er bindende, og både iværksætter og forbruger er enige om denne bindende beslutning. Der er omkostninger forbundet med at indgive en tvist til dette tvistudvalg, som skal betales af forbrugeren til det pågældende udvalg.
 6. En klage suspenderer ikke operatørens forpligtelser, medmindre operatøren skriftligt angiver andet.
 7. Hvis operatøren finder en klage gyldig, vil operatøren efter eget skøn enten udskifte eller reparere de leverede produkter uden beregning.

Artikel 15 - Tvister

 1. Kontrakter mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Også selvom forbrugeren er bosiddende i udlandet.
 2. Wienerkonventionen finder ikke anvendelse.

Artikel 16 - Supplerende eller anderledes bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

Artikel 17 - Yderligere betingelser engros

Betal venligst regningen inden for betalingsfristen.

 1. Der kan ikke foretages ændringer i ordrer 10 arbejdsdage efter, at en ordre er afgivet, og annulleringer derefter er underlagt et 30%-annulleringsgebyr på ordreværdien.
 2. Forsendelsesgebyret vil blive lagt til ordren, før den debiteres. Ordrer over 500 euro er uden forsendelsesomkostninger.
 3. Ingen returnering accepteres uden tilladelse fra en Alpaca Loca-repræsentant (kun i tilfælde af åbenlys kvalitetsfejl).
 4. På alle samarbejder og ordrer med Alpaca Loca er hollandsk lov gældende.

Kurv

Log ind / registrer dig